Kontakt ARiMR  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Formularz kontaktowy

ZADAJ PYTANIE - TU MOŻESZ WYSŁAĆ PYTANIE DO ARiMR

  1. Za pośrednictwem „Formularza kontaktowego ARiMR” dostępnego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl) można kierować pytania w zakresie określonym w rozwijalnym „menu” formularza.
  2. Prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego z uwzględnieniem pól obowiązkowych oznaczonych gwiazdką (*).
  3. Przesłanie formularza kontaktowego z pytaniem/ami będzie możliwe jedynie po: podaniu imienia, nazwiska i adresu e-mail, wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz po potwierdzeniu akceptacji Regulaminu korzystania z formularza kontaktowego ARiMR i pola "Nie jestem robotem".

Formularz kontaktowy NIE MOŻE być wykorzystywany do:

  • korespondencji w ramach konkretnych spraw i postępowań prowadzonych przez ARiMR (wszczętych lub zakończonych),
  • składania skarg, petycji, ofert, wniosków o udzielenie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i pytań w rozumieniu ustawy Prawo prasowe.

W takich sprawach korespondencję wysyłaną pocztą elektroniczną należy kierować do właściwego organu (Oddział Regionalny lub Biuro Powiatowe ARiMR), a w przypadku Centrali ARiMR na adres .

Formularz kontaktowy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa.

Wszelką korespondencję związaną z przetwarzaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pani/Pana danych osobowych, prosimy kierować na adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub adres korespondencyjny Administratora, tj.: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor ochrony danych ARiMR; e-mail: info@arimr.gov.pl.

Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez ARiMR w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na pytanie/a kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego ARiMR oraz ich archiwizacji, na podstawie art. 6 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 27.04.2016, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem”.

Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora, w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, tj. dostawcom usług informatycznych.

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na pytanie/a kierowane za pośrednictwem powyższego formularza kontaktowego.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do podanych danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, poprzez powyższy formularz kontaktowy. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez ARiMR narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.